۱۴.۵.۰۱

افكار جمعه

 دوست داشتن از کجا میاد و آیا هرگز تموم میشه. می تونیم کسی رو که زمانی دوست داشتیم دیگه دوست نداشته باشیم؟ 

وقتی یکی می گه که دوستمون داره. چطور تشخیص بدیم که راست داره میگه یا نه؟ 

هیچ نظری موجود نیست: