۱۵.۱۲.۹۷

جهان های موازی

با دوستم حرف میزدم و فهمیدم ما از دو جهان موازی حرف میزنیم. در آن فرودگاه کوچک که بعد ماه ها هم را میدیدیم و او منتظرم نبود و بوسه ام را گم کرده بود. از همانجا باید میفهمیدم. مشکل جاده و پرواز و فاصله نیست. ما از دو جهان موازی امدیم.

هیچ نظری موجود نیست: