24.5.16

پرت شدم ...

2 comments:

فروغ said...

منم پرت کردی اونجا و یه عالمه گریه کردم :(

Masuma Ibrahimi said...

Frough Jan! Sorry! :(