13.4.16

ما آدمهای شکسته خنداندن را خوب بلدیم ...


پ ن: مسلم است که تیتر ربطی به مطلب ندارد، یا دارد 

No comments: