23.3.16

سال ۹۵ را چگونه خواهید گذراند؟

یادم نمی آید که زندگی بی برنامه ای داشته باشم. همیشه برنامه یکماهه تا ۵ ساله و حتی ده ساله. امسال به جلو که نگاه میکنم برنامه ای ندارم و از این برنامه نداشتنم خوشحالم! 

No comments: