18.1.16

تعطیلات به پایان می رسد

من نشسته پشت میز قهوه ای غذا خوری و یک لیوان چای کنار دستش، تند و تند روی دکمه های کیبورد می زند و حرف به حرف ، کلمه به کلمه پیش می رود...
من لباس ورزشی پوشیده و توی خیابان های اطراف دانشگاه توی هوای آزاد می دود...
من لباس گرمی پوشیده و رفته پارک جنگلی و بین برف ها و درخت ها در سکوت جنگل قدم می زند...


...
اما من توی تختم، تمام روز لپ تاپ روی پا در حسرت دیدن و یا خواندن چیزی که واقعا درگیرم کند.

No comments: