22.1.16

این روزها

دوباره منظم ورزش کردن را شروع کردم، جانم سبک تر است. یک برنامه ثابت شنا هم بگذارم چیز دیگری نمی خواهم. 
کتاب ها همینطور در صف خواندن اند. 
تازه زبان فرانسه را شروع کردم. چینی و عربی توی صف بودند اما استاد فرانسه خوبم حی و حاضر بود و یاران موافق هم.
کنفرانسی دعوت شدم و قرار است کلی دیدار تازه شود و ذوق زده ام که چطور همه آدم هایی را که میخواهم ببینم را توی دو روز جا بدهم. 
درس های این ترم را خیلی دوست دارم، خریداری و حمل و نقل که قرار است تخصص ام شود و درس موسسات مالی (بانکداری)!
زندگی خوب است. من هم خوب میشوم. چاره ای غیر از خوب بودن ندارم شکر خدا! :)))


پ ن: حواستان هست دارم منظم اینجا مینویسم؟

No comments: