3.12.15

باز هم رسیده ام به دو راهی خشنود کردن دیگری و خشنود کردن خودم. آنقدر که به نظر میرسد ساده نیست. ده سال است کوشیده ام بین این دو خشنودی پلی بزنم. نمیشود... نیست!

پ ن: از نظر آدم هام ، ویژگی برجسته ام خود خواهی ست! :)

No comments: