5.11.15

میگه ما آدم ها فقط موقع سختی یاد خدا میافتیم. تا وقتی که نعمت هایش می رسد و زندگی به کام است یادش نمیکنیم.
میگویم: ببین تا وقتی خدا کارش رو درست انجام میده ما همه حالمون خوبه، مزاحمش نمی شیم. وقتی که خدا کارش رو درست انجام نمیده و ما به درد سر میافتیم به هر حال باید یه گوشزدی بکنیم که: این چه وضعشه!

نمیدونم از جوابم قانع شد یا نه!

No comments: