13.11.15

ما مردم

بعد از سه روز میخکوب جلوی مونیتور کامپیوتر انگار که با رسیدن بدن بیجان شکریه به خانه اش من هم آرام گرفته باشم. 
اگر چه دستم به جایی بند نبود و انگار بودن و نبودن، دیدن و ندیدن و دنبال کردن من این سر دنیا سوزنی را هم جابه جا نمیکرد اما نمیشد. همین!

No comments: