8.10.15

گاهی وقت ها ادمی از دیدن یک عکس، یک تصویر دوباره ویران میشود ...

No comments: