19.9.15

یک وقت هایی درد از یک جای ناکجایی توی خودت مچاله ات میکند، از آن دردهای کمر شکن که هیچ نازنینی نمیتواند حتی ذره ای از آن را از روی دوشت بردارد و خودت به تنهایی باید تمام آن را به دوش بکشی... آن وقتهاست که باور میکنی: آدمی تنها زاده می شود، تنها درد میکشد و تنها می رود ...

No comments: