11.9.15

دوازده خوابیده ام و چهار صبح مثل جغد از خوابی بیدار شده ام و پرنده خواب جای دوری رفته! این روزها مثل جت لگ شده ها، شب و روزم به هم آمیخته است.

پ ن: به دوستم میگویم که وضعیت خوابم به هم ریخته، میگوید تازه وضعیت خوابت نرمال شده. یعنی چی که ده شب آدم برود بخوابد و صبح زود بیدار شود؟ دوستای اینجای من ظهر از خواب بیدار میشوند، یک صبح قرار شام میگذارند. عمرا که بتوانی قبل از دوازده ظهر پیدایشان کنی!

No comments: