26.8.15

آناهیتا الفت

خواستم یک متن بلند بالا بنویسم در مدح سبک؟ آناهیتا الفت.
بعد دیدم امروز خسته ام، بی حوصله ام، دلخورم، وقت ندارم ... محورش هم رفتار این دختر با بدنش بود.
 اینقدر که انرژی دارد. آنقدر که با بدنش راحت است (اما به بدنش مسلط نیست)  و اینقدر از کلیشه خواننده زن افغان ( لباس افغانی و یک من آرایش و ادا و عشوه ...) فاصله گرفته است و به جای زن افغانی ، یک انسان در برابرمان گذاشته که لذت می برد از شنیده شدن و دیده شدن! 
میدانستم که اگر همین چند خط را هم اینجا الان ننویسم دیگر نمی نویسم. نشانی باشد تا ببینیم آینده این هنرمند را!


No comments: