30.6.15

سی سال زندگی را دویده ام که به ثبات برسم، این روزها که دنبال خانه جدید میگردم فکر میکنم همان دختر نوزده ساله ترسخورده از جهان بیرونم ...

No comments: