19.6.15

بعضی آدمها فقط میتوانند عاشق خودشان بشوند و این غم انگیز است... خیلی!

No comments: