6.5.15

سرزمینت جایی ست که در آن شفا می یابی، نه آنجایی که هستی!

No comments: