2.5.15

زخم زدم!
زخمهایی کاری بر شانه هایی که در بدترین روزهای زندگیم پناه گریه هایم شد .


پ ن: چقدر این نوشته خرس را دوست داشتم!

No comments: