15.5.15

بهار توبه شکن رسید، چه چاره کنم ...

بحث علم بهتر است یا ثروت همچنان ادامه دارد. خوبی اش این است که هر دویمان به این توافق رسیده ایم که ثروت و علم با هم جور درنمی آیند و عمرمان کفاف نمیدهد هر دو را داشته باشیم.
تجربه من میگوید، من که دنبال علمم، آخرش ثروت نسیبم می شود و او که دنبال ثروت است، دانشمند میشود!

No comments: