9.5.15

دیروز جشن فارغ التحصیلی سال بالایی ها بود. دوست برایم بلیط گرفته بود به عنوان اعضای خانواده اش. 
رفتیم سالن برگزاری مراسم. همه لباس رسمی و آرایش کرده و خندان! دلم خواست من هم که فارغ میشوم بابا باشد. به همه معرفیش کنم. یک جایی بین آن هزار نفر بنشیند تا اسمم را صدا کنند و مدرکم را بدهند دستم.
به دوستم گفتم. پرسید: اینقدر فارغ التحصیلی برایت مهم است؟
گفتم : نه، اما میدانم برای پیرمرد مهم است. خیلی!

No comments: