1.5.15

یک دوست صمیمی دارم که معتقده جنگ برای دنیا خوبه! یک استاد راهنما دارم که خیلی قبولش دارم و معتقده جنگ دنیا را جای بهتری میکنه.
من موندم وسط که این همه آدمهای آواره و مرده و تکه پاره شده روحی و جسمی را کجای استدلالشان جا بدم؟
طبعا احساسات من برای هیچ کدامشان استدلال نمیشود... :(

No comments: