24.4.15

وقتی از جنگ #خاورمیانه حرف می زند، چشمهایش می درخشد. هیجان زده میشود. مثل پسربچه ای که درباره جدیدترین بازیچه اش حرف می زند. 
من را می ترساند، نمیتوانم استدلال کنم که #جنگ هیجان ندارد، برنده شدن در جنگ خوشحالی ندارد. 
نفسم میگیرد از هیجانش، میگویم: بس کن!
بعدتر که بهتر میشوم میگویم: داریم درباره آدمها حرف می زنیم. آدمهایی از گوشت و پوست و استخوان که تکه تکه میشوند و در بهترین حالت که سالم برمیگردند کرامت انسانی برایشان نمانده است. چه برنده ، چه بازنده... هیچ ایده اولوژی از نظر من ارزش جان هیچ انسانی را ندارد.
ساکت میشود و جوابم را نمی دهد، میدانم به خاطر این نیست که قانع شده، به خاطر ناراحتی و عصبانیت من است و می دانم هزاران آدم مثل او هستند که جنگ برایشان قابل قبول و ارزشمند است و مرگ آدمها در جنگ،  بخشی از بازی!!!

No comments: