24.4.15

با دوستم توی وایبر چت میکنم، خیلی شیک اشکهایم شره می کنند. دستمال ندارم و با گوشه بلوزم هر از چند گاهی بینی ام را پاک میکنم.
هیچ کس عین خیالش نیست. خدا را شکر که ادمهای اینجا تا ازشان کمک نخواهی سعی در نجاتت نمی کنند. بی خیال رد میشوند. 
میخواهم تمام قد توی کتابخانه دانشگاه بیایستم و بگویم: خانم ها، آقایان! تشکر از بی تفاوتی تان!

No comments: