26.4.15

اینجا زنی آرام گرفته است ...

صبح یکشنبه است. خانه در سکوت فرو رفته است و من آرامم... چه میخواهم از دنیا!؟

No comments: