23.4.15

وقتی زنی حرف می زند خوشحال باش چرا که هنوز به تو فکر میکند، وقتی زنی سکوت اختیار میکند، تمام شده ای ...

No comments: