20.4.15

تکه های خودم را کنار هم می چینم. درست نمیشود... دوباره خراب میکنم... دوباره کنار هم می چینم تکه های خودم را ...

No comments: