16.4.15

یک روز صبح علی الطلوع از خواب بیدار می شوی و می بینی جهان به پایان نرسیده ...

No comments: