14.4.15

گفت: زنهای افغان خیلی شجاعت داشتند درباره فرخنده !
گفتم: زنهای افغان چاره دیگری نداشتند.
گفت: سکوت... خیلیها انتخاب میکنند که سکوت کنند!

فاجعه فرخنده از نظر من واکنش مرد افغانی ست به نسل جدید زنانی که فکر میکنند و بلند سوال می پرسند، نسل سنتی (نه لزوما پیر و حتی گاهی جوان و تحصیل کرده و خارج رفته) که نمیتواند جواب سوال شان را بدهد. پس با سنگ و مشت و چوب جواب می دهد.
روزهاست از خودم می پرسم چرا فاجعه فرخنده مرا شوکه نکرد؟ همیشه احتمال می دادم که ممکن است برای هر زنی که از خانه بیرون می آید این اتفاق بیافتد. 

No comments: