7.3.15

-تو خوبی فخر النسا! توی خوبی!
: من فخری ام! نه فخر النسا!

*شازده احتجاب، هوشنگ گلشیری

No comments: