5.3.15

آیا دوباره گیسوانم را در باد شانه خواهم زد ؟
آیا دوباره باغچه ها را بنفشه خواهم کاشت ؟
و شمعدانی ها را 
در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت ؟
آیا دوباره روی لیوان ها خواهم رقصید ؟
آیا دوباره زنگ در مرا بسوی انتظار صدا خواهد برد ؟
به مادرم گفتم : " دیگر تمام شد " 
گفتم :" همیشه پیش از آنکه فکر کنی اتفاق میافتد 
باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم "

پ ن: یادم باشد امروز را!

No comments: