6.3.15

بعضی آدمها هستند وقت شکستنت، وحشت زده فرار می کنند( بله ،همین خود شما!)
بعضی آدمهای دیگر هستند که وقت شکستنت بی صدا و به نظر بی تفاوت، تماشایت می کنند. بعد سر حوصله و سوت زنان (تاکید میکنم سوت زنان! ) تکه هایت را کنار هم می چینند و بعد لبخند پیروزی به لب می گویند: ببین! دوباره درست شد، مثل روز اول! 

No comments: