26.2.15

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد!

شارلی ابدو مجله زرد در حال ورشکستگی این روزها با پدیده جدیدی درگیر است: درگیری کارمندان و صاحبان این مجله سر فروش میلیونی آن  بعد از دفاع مسلمانان از پیامبر اسلام و حمله به دفتر این مجله!!!
قصه این است که کارکنان این مجله سهمشان را میخواهند و درخواست این را دارند که این مجله تبدیل به شرکت تعاونی شود.
اصل خبر در وال استریت.
مسلمانان عزیز و معتقدی که به دفتر این مجله حمله کردند، عملا باعث شهرت، احیا و پولدار شدن این مجله شدند.

No comments: