26.2.15

برای مخاطب خاص

پرفورمنس خیابانی آن هم به این صورت مثل این است که تابلوی پیکاسو را بگذاری سر چهار راه و متعجب باشی چرا مردم نمی فهمند!


No comments: