26.2.15

تعداد کسانی که از اروپا و امریکا به داعش می پیوندند در حال افزایش است.
تعداد مهاجرانی که به اروپا و امریکا می روند در حال افزایش است.
دیروز سه نفر از بروکلین بازداشت شده اند که قصد رفتن به سوریه و ملحق شدن به داعش را داشته اند.

پیشنهاد: چند روزی مرزها را باز کنند، دو طرف مبادله نیرو کنند، ببینیم چند چندیم!

No comments: