22.2.15

بانوی اول
خیلی خوب است که میتوانم عکس بانوی اول افغانستان را نشان بدهم و بگویم این زن بانوی اول کشور من است. فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا، زیبا، باهوش، خوش سخن و نگران کشورش و مردمش. فقط همین تصویر جهانی اش برای من کافی ست حتی اگر مثل تمام سیاستمردان بی خاصیت افغانستان کاری انجام ندهد. 
خانم رولا! همین بودنت بدون حجابی که سعی کردند به زور روی سرت بگذارند و بدون نام عاریتی ات  که سعی کردند با آن شخصیتت را تغییر بدهند، برای من کافیست!

No comments: