6.1.15

همکلاسی

نریمان مینویسه: اوه اوه این خانم خارجیه کیه توی گروه سالمندان اد شده؟
مهدیه جواب میده: معصومه است.
حال و احوال میکنیم.

بعدتر پیام میاد که: بچه ها جواد فیلم ساخته ، جایزه هم گرفته!
جواد می نویسه: اره، هفته آینده خانه هنرمندان اکران میشه، دیر بیایین تموم میشه، چون فقط سه دقیقه است. هههههه!

پرت میشوم به دانشکده، به مامورهای حراست، به سیگارهای پلاتوی علوم انسانی، به آن عصر پیاده به خانه هنرمندان، به شبهای جشنواره، ... چه خوب بود، چه خوبند هنوز! :))No comments: