22.1.15

گفت تا حالا چند نفر را دیده ای که بعد از بحث یکی شان بگوید: اوکی، تو راست میگویی. موضع تو درست است.
آدمها عوض نمیشوند، آدمها تغییر عقیده نمی دهند. مثالش همین مذهب است که تنها یک تصادف میتواند مذهب تو را تعیین کند، اینکه تو در چه خانواده ای متولد میشوی و مذهب آن خانواده را به ارث می بری.
تا اینجایش ترسناک نیست، آنجایی ترسناک می شود که بسیاری حاضرند به خاطر همان مذهب ارثی شان، آدم هم بکشند!

No comments: