16.1.15

وقتی استاد از ما میخواهد که بخشی از کتاب سیاست ارسطو را تحلیل کنید، برای شروع کلاس تجارت بین الملل.  من کارم میکشد به شنیدن اذان و بعد هم موسیقی عربی کلاسیک ...


*کل دو سال تحصیلم در تربیت مدرس می ارزید به شنبه ها هشت صبح، پلاتوی علوم انسانی، وقتی استادم با یک سوال کل هفته ات را به هم می ریخت و بعد هفته بعد بدون هیچ جوابی می رفت سراغ سوال بعدی. عاشق محیط آکادمیک ام!

No comments: