8.12.14

عجالتا دلتنگی های ما را باد برده است...

پ ن: چه سال خوبی بود ۲۰۱۴ برای من (۲۲ روز خوبش در راه است)، با اینکه هیچ انتظارش را نداشتم. با اینکه غم همه روزهایم را زیر مهی خاکستری غرق کرده بود- کرده است. اما به عقب که برمیگردم و این سال را مرور میکنم و دفترچه قرمزم را که حتی خیلی از کارهایی که برنامه ۲۰۱۴ بود و تیک نخورده اند را میبینم. با وجود همه اینها، این سال را دوست داشتم. مثل عبور کردن از طوفان می ماند، به پشت سرت که نگاه میکنی باور نمیکنی که این همه راه آمده ای برای خودت و عبور کرده ای و زنده مانده ای! ۲۰۱۵ یک دفترچه یاسی ست. بر خلاف همه سالها چیز زیادی برای نوشتن درش ندارم. مانده ام چی آرزو کنم، چی بخواهم برای سال بعد!؟

No comments: