7.12.14

روزهای خوبی ست که حالم را خوب کرده است. لبخندهایم نه گشاد که عمیق شده اند!

No comments: