29.12.14

سفر

۱۵ روز به سرعت برق و باد گذشت. نیویورک با خواهر، نیویورک تنهایی، سانفرانسیسکو و لس آنجلس با دوستان و حالا رسیده ام خانه ام -خانه ام!- پایم را روی میز دراز کرده ام، چای سیاه دم کرده ام- نه چای کیسه ای- از پنجره به بیرون نگاه میکنم. دلم برای همه چیز این خانه و شهر تنگ شده بود. این شهر با من مهربان بود و هست!
یک نفس عمیق کشیده ام در این سفر. میخواهم بدوم، دوباره بدوم برای زندگی!

No comments: