24.12.14

دیوارهای خاکستری این اتاق من را در هم می فشارد. جای دیگری برای گریختن ندارم. اگر کسی بگوید رنگ ناامیدی چیست می گویم: خاکستری براق!

1 comment:

بهسود said...

خاکستری براق؟ تضادی مبهم