19.12.14

گفتم: چی کار میکنی اگر من بروم؟
گفت: می جنگم برات!
حتی مکث نکرد، حتی فکر نکرد. حتی نپرسید تو چه می خواهی!
میشود یک آدم یک آدم دیگر را اینقدر بخواهد؟ حتی بعد دیدن شکستن هاش، دیدن روی ماه نشسته اش، دیدن بیماری و در هم ریختگی اش؟ دیدن تارهای سپید موهات؟
میشود یک نفر آنقدر آدم را بخواهد که بگذارد، بروی تا ته دنیا، تا ته دنیا باهات بیاید و ... ؟ بگوید فقط باش، چطوری اش مهم نیست!!!
اگر ندیده بودم، فکر میکردم نمی شود!


هفت سال شد؟ با همه محاسبات، عشقت باید ته میکشید و تمام میشد. کی تمام میشود شگفت زده کردن من توسط تو؟

No comments: