13.12.14

آینه ای در برابر آینه ام!

زیاد پیش آمده که در برهه هایی از زندگی نگاهمان به آسمان باشد که : چرا؟ 
 خدایا یک معجزه، یک معجزه کوچولو...
اما نمی دانی که خودت، همین خود مدعی ات، آمادگی رویارویی با یک معجزه کوچولو را هم نداری.

تسلیم شده ام، خیلی وقت است دستهایم را به حالت تسلیم بالا آورده ام و گفته ام: من بریدم، از خودم... همین!


دوباره فیلم دیدم، این بار بیمار انگلیسی، اووووف !

No comments: