10.12.14

از وی چند مسأله پرسید . جنید جواب نداد وگفت :» زود باشد که سر چوب پاره سرخی کنی » حسین نیز گفت :» آن روز که من سر چوب پاره سرخ کنم ، تو جامه ی اهل صورت پوشی » و عجب این است که در آن روز که ائمه فتوی دادند که حسین را بباید کشت ، جنید در جامه ی تصوف بود و فتوی نمی نوشت . خلیفه فرموده بود که:» خط جنید باید » ناچار جنید دستار و دراعه در پوشید ، به مدرسه رفت و جواب فتوی نوشت که :» بر ظاهر حال کشتنی است و فتوی بر ظاهر است . اما باطن خدای داند «


تذکره الاولیا عطار- منصور حلاج

No comments: