1.12.14

برمیگردم کابل یک شب وسط هفته تنهایی می روم گالری رستوران صوفی، می نشینم آن میز گوشه روبروی سن محقر آن دو نوازنده که طبله و رباب می نوازند. میگویم: آقا بنواز لطفا!

No comments: