10.11.14

باید محزون باشم طبعا، اما نیستم. از صبح یک شادی آرامی زیر پوستم راه می رود. 
کتاب نخوانده ام، فیلم ندیده ام، آدم خاصی را هم ندیده ام. شادی بی دلیل ...

No comments: