10.11.14

دکتر مملکتم هست!

اومده پشت در با مشت میکوبه به در! می دانم او هست پس در را باز نمی کنم. همخانه ای باز می کند.
صدایشان از پذیرایی می آید. 
می روم.
- چرا تلفنم را جواب نمی دهی؟
: ببین وقتی کسی تلفنش را جواب نمی دهد یعنی نمیخواهد صحبت کند! آنوقت می آیی اینجا؟

با همچین نابغه هایی بر خوردیم!
پ ن: امتحان داشتم و مهمان دو ساعته سخنگو نمیخواستم، هنوز توی پذیرایی ست با همخانه حرف می زند! :(

No comments: