2.11.14

گفت هرگز این شهر را ندیده ام، اما میخواهم یک روزی بروم و آنجا زندگی کنم.
سرم را که به نشانه تایید تکان دادم!
 دیگری گفت: ها، می فهمم. مثل این است که دلت برای جایی تنگ شود که هرگز ندیده ای، هرگز نبوده ای!
فکر کردم: مثل من که دلم برای آن شهر که هرگز ندیده ام تنگ میشود، شده است...

No comments: