12.11.14

چه وصف منه که هر گوشه این دنیا عزیزی دارم که گاهی حتی جرات یا اجازه حرف زدن رو باهاش ندارم چه برسه آرزوی در آغوش کشیدنش...

http://15th-floor.blogspot.com/2014/11/blog-post.htmlNo comments: